हेब्रियुल्कुन लिहि कीता चिट्टि

इद पुस्तकुन बारेते वोड्कि अरुस्वल गोस्टि
येसु किरिस्तु तम्वा जीवा सीसि नेंड्तोर अनि सिंगर दीप्नगा तिरिसि सोत्तोर। वोर येसु “नना बगवंतनगा तिरिसि सोत्ता पेजे, मी साटि पवित्रा आत्मतुन सारि कींतोन” इंजि वाग्दन सीतोर। अद आत्मा वूर सिस्यलिर पोरो रेय्ता। अस्के वूर सिस्यलिर सम्दिर्कुन, पातड दीप्नगा सोंवक बचि किय्वल येसु किरिस्तुन बारेता चोकोट्ना कबुडुन दुनिया पूरो पर्चर कीतेर। वूर यूदा जातितेर हिंदल वेल्लेटिर लोकुर किर्चन्क आतेर। अहन बरोसा इर्तुर्कुन “हेब्रि जातितुर किर्चन्क” इंजेर केय्ंदिर. वूर किर्चन्कुन पोरो वेल्ले तीर्क्ने गाचर-गंडल्क अनि तक्लिब्क दुस्रो लोकुर वायुस्तेर। अस्के वूर किर्चन्क, तम्वा बरोसतुन सुटि कीसि, तिरिसि पडनंग काय्दंग-कानुन्क कीकट इंजेर सोंच कीतेर। इदेन हिंदल वूरुर मरि-मियड गिर गट बरोसा इर्वलिर किर्चन्क आया पर्मकि। वीर इहिन मंवलिर हिब्रु जातितुर साटि, इद चिट्टितुन येसुनुर सेव्कलिर्गटल वोरोर लिहि कीतोर।
पडना नियम पूरि किया पर्मकि, अद बगवंतना इच्चतुन येसु किरिस्तु पूरि कीतोर, इन्वडुन बारेते इद चिट्टितगा लिहि कीसि मंता। इद चिट्टित रोपो मूंद मुक्के गोस्टिंग मंतंग्।
(1) येसु किरिस्तुय बगवंतनोर मरि आंदुर। वोर तंवा तनय कस्टल्कुन बोगे मासेर बगवंतना इच्चतुन पूरि किय्ले तयर आतोर। वोर येसु किरिस्तु, बगवंतल सारि कीतुर सम्दिर दूतलिर, पर्वक्तलिर अनि माय्नलिर्गटल मडनोर आंदुर।
(2) येसु किरिस्तुन तेर मुने पिसि मत्तुर डगुक कटोडलिर सम्दिर्गटल, येसु सदा पिस्वल पेर्सोर कटोडल आंदुर इंजि बगवंतल तोह्तोर।
(3) जंवर्कुन बलिचडि किय्वल अनि पिय्सि ताक्वलिक काय्दंग-कानुन्क तमकुन पाप्क्नल बचि कींतंग इंजेर यूदा जातितेर सोंच कींदिर। बति पाप्नल, वेरेतल अनि मरंतल सिरिप येसु किरिस्तु वोरोरे बचि किया परंतोर इंजेर इद चिट्टितगा मंता। वोर येसु वोरोरे सते अनि सदा पिस्वल पेर्सोर कटोडल इंजेर गिर मंता।
इद चिट्टितल माकुन वेह्वल गोस्टि बतल इतेके, मरट गिर बगवंतल सीता पूना नियम्ना, येसु किरिस्तुना कबुडुन पोरो बरोसा इरना। अहन इर्तेकेन मरट बगवंतल सीतंग वाग्दन्क्ना, पंडितुन अनुबव किया परंतट। येसु किरिस्तु सीतंग वाग्दन्कुन पिय्सि, बगवंतना इच्चा तीर पिस्कट। बगवंतना वचंतगा बच्विरो लोकुरंग नमुनंग मंतंग। वूर बगवंतना गोस्टि पिय्सि ताक्ता काड्कि, तम्वा पिस्वडुन रोपो बचोंगो मय्मतंग कार्वय्क कीतेर अनि सानल वेरि येसुन पोरो बरोसा इर्सि ताक्तेर। अह्ने मरट गिर मावा जीवा सुटि कीनल वेरि, येसुन पोरो बरोसा इर्सि ताककट। येसुन पोरो बरोसा इरुर वूर्कुन, बतल-बतल जर्गंता इंवलिक गोस्टिंग गिर इद पुस्तक्नगा लिहि कीसि मंतंग।