याकोबु लिहि कीता चिट्टि

इद पुस्तकुन बारेते वोड्कि अरुस्वल गोस्टि
इद चिट्टि लिहि कीतोना पोरोल्: याकोबु
पूना नियम्नगा याकोबु इंवल पोरोल वेल्लेटिर्कुन मत्ता। वीर्गटल वेर याकोबु येसुनोर तमुर आंदुर। वेर याकोबु येसु पिसि मनेके, वोन पोरो बरोसा इर्मकि, बति सासि नेंड्ता पेजे, वोर येसु करलेन बगवंतनोर मरि आंदुर इंजेर सूड्सि, करि कीसि बरोसा इर्तोर।
लिहि कीता साल्: किरिस्तु सकम लग-बग 45-50 साल्कुन नड्डुम।
मुक्के गोस्टि:
इर्ता बरोसता गवा तोह्वल इद चिट्टितगा मन्वल मुक्के गोस्टि। मरट कस्टल्क्नंग परिक्सन वोर्चि मुने ताक्तेके बगवंतन पोरो करल बरोसा मंता इंवल दुस्रुर्कुन करेमांता। बगवंतना वचन पिय्सि ताक्वडुन हिंदल करेमांता। चर्च्नगा अनि बहिडुर लोकुर संगा मंवल तरिका सूड्सि, करल बरोसतुन बारेते करि किया वच्चो। किय्वलिक काम्क अनि वड्क्वलिक गोस्टिन हिंदल, करल बरोसा मंता कि सेले इंजेर माकुन करेमांता। करल बरोसतुन बहन करि कियना इन्वडुन बारेते इद पुस्तक्नगा मंता।