योना

इद कततगा बगवंतल सीत हुकुमुन कात्रि किय्वक्‌ने वोरोर योना इन्वल बक्तल दुस्रो नगुडे सोनले पेसियंतोर। वोन तन्व सर्दे तर्ले, बगवंतल बतल बहन कीतोर? इन्वल वाचि कीसि करि कीम्ट।