1va thimothi

idh citti lihi kithona porol: pavlu

lihi kitha sal: kiristhu sakam lag-bag 64

mukke gosti:

ige yesunor bakthal pavlu inval kabriyal, thanakun marin dhath manval thimothi bakthan idh citti lihi kithor. aga epes caharthe manvalir bakthalirkun, bagavanthana bakthithal bahki kiyle velletir labad gurur thayar ather. vur gurura bodhathun apusle ani agatur bakthalira bakthithun badi kiyle, thimothi bahan bakthi bavthe mandhana inval lihi kithor.

bagavanthal vorore manthor. ahne bagavanthanaga maynalirkun miri kiyval gir vorore manthor. vore maynana rupne jalma yetthor yesu kiristhu andhur. yesu parja samdhir papnal bace mayana injerenthe, thanva thanay arpana asi kandi kithor.

iddhe ayva aga manvalir samdhi vahinur bakthalir dhusrur‌kun bahan man-maryadha siyana, bahan thakana, bahan bav-bakthithe pisana invalik gostin bodha vehana injer thimothin lihi kithor.