aposthulk‌nang karvayk

pusthakun barethe vodki arusval gosti

idh citti lihi kithona porol: luka daktar

lihi kitha sal: kiristhu sakam lag-bag 60-63 salkun naddum.

mukke gosti:

kiristhu singar dhipneke sottha peje thanva athma sakthithun bakthalirga sari kisi bathang maymathang ani adhbuth karvayk kiyusthor. itheke sathur vur, yedki-dhuknur, key-kalk arthur ani kutalirkun badh thirdhe yesu parbu cokot kithor invalik velle karvayk dhusro-dhusro parjath naddum jarg‌thang.

inke gir jarg‌ser manthang injer iven barethe nirupan kiser daktar lukal thiyopila inval dagur adhikarin idh citti lihi kithor. badh thirdhe bagavanthana kabur puro jagdhuniyathur lokur sati, vur singar dhipnaga isa dhark ayan sati pagre matha. vaci kiyvalir marat gir yesunaga barosa kikatthe, vur samdhir barobar singar dhipnaga sonji, ma jivathor babon sanga mandha paranthat. idh pusthak puro vaci kisi kullakulla kari kikit injer korser manthom. dhanevadh!