bagavanthana vesudi (daguk bagamk)

ige gir bagavanthana vesuditha vidiyong manthang. idh pejithal mikun pahje mattheke iv siyung daguk bagam‌kun davun lod kiya vaco.

modhoda bagam:

 • modhoda gosti
 • kali gadi kiyval

rendava bagam:

 • kayin ani yebeltha kutumba pakemayval
 • novahu ani jaltha pralay
 • babel buruj
 • jathing gade mayval

mudava bagam:

 • ijipt suti kisi vayval
 • dhaha hukumk

nalgava bagam:

 • mukthi siyvan barethe pravakthalir vehval
 • yesu seva kiyval

ayidhava bagam:

 • dhusrura keydhe yesun havli kiyval ani modhna siluvathaga tangi kiyval
 • yesu sasi nendval
 • bagavanthan vinthi kiyval