marku - samdhirkun dagur bor?

idh pusthaknaga bagavanthanor mari yesu kiristhu jag‌dhuniyathor narimankan sati bathal bahan kithor invadun barethe lihi kisi mantha. idh samdho vesudi inkeda ijrayel dhesnaga thole karal-karal jarg‌tha. idh pusthakun kiristhu sakam 42 thal 44 sal veri mark inval voror lihi kithor. idhenaga vor yesu kethad buthkun poro adhikar vale asi velletir lokurgatal aven tendsi pudthor ani vurkun cokot kithor. ahne bacviro yedki-dhukne manvalirkun, guddi gunalirkun cokot kithor. inke cokotna kabur bathal itheke bagavanthal ma samdhirkun velle mayathe sudser manthor. thanvor mari yesuna maranthun hindhal makun mukthi siyle von sari kithor. idhen hindhal bor-borthe parja bagavanthan poro visvas irsi vona aradhana kinthero vurkun basket gir manval svarg‌na mukthi putantha invadun barethe idh lihi kisi mantha.