ruthu

modhol vaci kiyval gosti

idh kalith ropo thanvang karvayk puri kiyan sati, yudha jathithurkune ayva dhusro jathithurkun gir bagavanthal bahan vadakam kinthoro ijrayel jathithur kari kiyana injer idh ruthu inval pusthaknaga lihi kisi mantha. ruthu inval veylo moyab dhesna andhu, ijrayel dhesna ayo. posati veylo atha adh nayomina cokot vayut sudan sati ruthu thanva parjathun suti kisi, ijrayel dhesnaga vantha. ijrayel dhesnor dhavidh rajal ani vonur thotthurkun idh ruthu bahan aval asi nilthayo, idh kathathaga lihi kisi mantha.

idh kathathun vaci kiyan mune idh gosti kari kimt

tholle ijrayel dhesnaga yudha jathithun ropo undhi niyam mattha. bathal itheke kutumbathaga ivir mark‌manji dagur mari marming asi martheke, sern‌du thangen thungsi, thadhana asthithun poro adhikar vale anthor. unde vurkun mari-miyad jalma atheke, adh asthi mark‌na antha. undhi moka vorore manji martheke, adh asthi karumnor palevandan antha. borthe vona kutumbathal unde gir pisi mandhanthero, vur samdhira cokot vayut sudval jimedhari vor palevandan poro mandhantha.

idh pusthaknal karivalik gosting

bagavanthanang iccang nam'ma parur ahan pure mayval.

barosathe pisvalir hindhal bagavanthal thanvang karvayk puri kiyval.

dhusrur‌kun madhath kiyvadun hindhal, kutumbamun poro, dhosthalir poro barosa irvadun hindhal, vura pisval tharika maryusi, bagavanthal vurkun anandh siyval.

bagavanthana cokot-pan sirip yudhulkun satine ayo bathi samdhi jathinur sati mantha.

bagavanthal jagdhuniyatha parjathun cokot sudval ani vura pisvadun ropo thanvang karvayk puri kiyval andhur.