yakobu

puna niyamnaga yakobu inval porol velletirkun mattha. virgatal ver yakobu yesunor thamur andhur. ver yakobu yesu pisi maneke, von poro visvas irmaki, bathi sasi nendtha peje, vor yesu karalen bagavanthanor mari andhur injer sudsi, kari kisi visvas irthor. lihi kitha sal: kiristhu sakam lag-bag 45-50 salkun naddum. mukke gosti: irtha visvas‌na gava thohval idh cittithaga manval mukke gosti. marat kastalk‌nang pariksang vorci mune thaktheke bagavanthan poro karal visvas mantha inval dhusrurkun karemantha. bagavanthana vacan piysi thakvadun hindhal karemantha. carc‌naga ani bahidur lokur sanga manval tharika sudsi, karal visvasun barethe kari kiya vacco. kiyvalik kamk ani vadk‌valik gostin hindhal, karal visvas mantha ki sele injer makun karemantha. karal visvasun bahan kari kiyana invadun barethe idh pusthaknaga mantha.