yohan

idh pusthakun baretha gosti

lihi kithona porol: yesunur modhodur sisyalirgatal voror ayval yohan.

lihi kitha kalam: idh kalamna modhoda pidi.

mukke gosti: yesuye bagavanthanor mari andhur. vore bagavanthana athma sakthithe, idh dhuniyathurkun vura papnal baci kiyle, maynana rupne vathor andhur. sirip vor yesun poro bav-bakthithe barosa irthure bagavanthal manval svarg dhipnaga sondha paranther.

iv poro vehthang gunk nirupan kiyle, leka seleng acong camathkark kithor. avenal kahi camathkark: yethun angur rasathun dhath maryusval, thisa at salk‌nal rogithe arsi manval maynan cokot kiyval, puti-guddin nadhur siyval, sathor lajarthun jivathe nendusval, siyung hajark mandhithun jevun dhosval, samdhur‌tha yethun poro thakval.

kali nava porol sudsi ayo bathi, iv kamkun sudsi ther na poro barosa irat. ahan irkit the sadha jivathe svarg dhipnaga bagavanthan sanga mandhanthit injer vehthor. ni pisvada nirnay ni keydhe mantha. idh pusthak vaci kisi nirnay yetha. dhanevadh!