బయ్‌బిల్తంగ్ కతంగ్

ఇద్ పేజితగ పవిత్ర గ్రంతనంగ్ కతంగ్ మంతంగ్. ఇవ్ కతంగ్ మిరట్ కేంజ్కొమ్ ఇన్కిట్‌తె, నీలి రంగ్నె లెహికీసి మంతంగ్ అవెక్నగ మిరట్ క్లిక్ కీతెకె, ఉండె ఉంది పేజి వాంత. అద్ పేజితగ అదె కతతున్ దిహంతె కేంజట్!

ఆదికాండము - కలి గడె మాయ్వల్.

రూతున కత - బగవంతల్ రూతున్ బహన్ బచి కీతొర్.

యోన - యోనన్ బగవంతల్ పావె మాయ్వల్.

మార్కు- సమ్దిర్కున్ డగుర్ బోర్?

లూక - స్వర్గ్‌నొర్ మాయ్నల్ - బగవంతన సర్దల్ బూలె మాసి మన్వలిర్ మాకున్ బచి కియ్లె వాతొర్.

యోహన్ - సిరిప్ యేసు పర్బున్ పొరొ బావ్-బక్తితె బరొస ఇర్తురె బగవంతల్ మన్వల్ స్వర్గ్ దీప్నగ సొంద పరంతెర్.

అపొస్తుల్క్‌నంగ్ కార్వయ్క్- కిరిస్తు సాసి నేండ్సి, స్వర్గ్‌నగ సొంజి తన్వ ఆత్మ సక్తితున్ హిందల్, బక్తలిర్గ కెయ్దె మహిమతంగ్ కార్వయ్క్ జర్గుసెర్ మంతొర్.

1వ తిమొతి - బగవంతనగ మాయ్నలిర్కున్ మీరి కియ్వల్ వొరొరె మంతొర్. వోరె మాయ్నన రూప్నె జల్మ యేత్తొర్ యేసు కిరిస్తు ఆందుర్.

2వ తిమొతి - బగవంతన సతె కబుడున్ పర్చర్ కియ్లె, హర్ గట్క తయర్ మనంద ఇంజెర్ వెహ్తొర్.

తీతు - బగవంతన్ పొరొ విస్వాస్ ఇర్తుర్ తమ్వ జిన్గనితున్ రొపొ బహన్ పిసన ఇంజెర్ పవులు తీతున్ ఇద్ చిట్టి లిహి కీతొర్.

పిలెమోన్ - తప్ కీత అదెన్ మాపి కియ్వడున్ బారెతె పవులు పిలెమోన్తున్ ఇద్ చిట్టి లిహి కీతొర్.

హెబ్రి - యేసు కిరిస్తుయే మావొర్ పెర్సొర్ కటొడల్ ఆందుర్ ఇంజెర్ ఇద్ పుస్తక్‌నగ లిహి కీసి మంత.

యాకొబు - యేసు కిరిస్తునొర్ తముర్ యాకొబు ఇద్ చిట్టి లిహి కీతొర్.