యోహన్

ఇద్ పుస్తకున్ బారెత గొస్టి
లిహి కీతొన పొరొల్: యేసునుర్ మొదొడుర్ సిస్యలిర్గటల్ వొరొర్ ఆయ్వల్ యోహన్.
లిహి కీత కాలమ్: ఇద్ కాలమ్న మొదొడ పిడి.
ముక్కె గొస్టి: యేసుయె బగవంతనొర్ మరి ఆందుర్. వోరె బగవంతన ఆత్మ సక్తితె, ఇద్ దునియతుర్కున్ వూర పాప్నల్ బచి కియ్లె, మాయ్నన రూప్నె వాతొర్ ఆందుర్. సిరిప్ వోర్ యేసున్ పొరొ బావ్-బక్తితె బరొస ఇర్తురె బగవంతల్ మన్వల్ స్వర్గ్ దీప్నగ సొంద పరంతెర్.
ఇవ్ పొరొ వెహ్తంగ్ గున్క్ నిరుపన్ కియ్లె, లెక సెలెంగ్ అచొంగ్ చమత్కార్క్ కీతొర్. అవెనల్ కహి చమత్కార్క్: యేతున్ ఆంగుర్ రసతున్ దాత్ మార్యుస్వల్, తీస ఆట్ సాల్క్‌నల్ రోగితె అర్సి మన్వల్ మాయ్నన్ చొకొట్ కియ్వల్, పుటి-గుడ్డిన్ నదుర్ సియ్వల్, సాతొర్ లాజర్తున్ జీవతె నేండుస్వల్, సియుంగ్ హజర్క్ మాందితున్ జేవున్ దొస్వల్, సమ్దుర్‌త యేతున్ పొరొ తాక్వల్.
కాలి నావ పొరొల్ సూడ్సి ఆయొ బతి, ఇవ్ కామ్కున్ సూడ్సి తెర్ నా పొరొ బరొస ఇరట్. అహన్ ఇర్కిట్ తె సదా జీవతె స్వర్గ్ దీప్నగ బగవంతన్ సంగ మందంతిట్ ఇంజెర్ వెహ్తొర్. నీ పిస్వడ నిర్నయ్ నీ కెయ్దె మంత. ఇద్ పుస్తక్ వాచి కీసి నిర్నయ్ యేత. దనెవాద్!